Tense

Tense คือรูปแบบของกริยาที่แสดงให้เราทราบว่า การกระทำ
หรือเหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้นเมื่อใด และใช้อย่างไร จะนำเสนอเพียง 5 Tense
หลักๆ ที่ใช้จริงในชีวิตประจำวันของเรานะครับ

Past Tense

Tense คือรูปแบบของกริยาที่แสดงให้เราทราบว่า การกระทำ
หรือเหตุการณ์นั้นๆได้เกิดขึ้นในอดีต

การนำไปใช้ในชีวิตจริง Past Simple (ตัวอย่างผลงานนักเรียน)

ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน

Present Tense

Tense คือรูปแบบของกริยาที่แสดงให้เราทราบว่า การกระทำ
หรือเหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้นในปัจจุบัน

การนำไปใช้ในชีวิตจริง Present Simple (ตัวอย่างผลงานนักเรียน)

ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน

Present Continuous Tense

Tense คือรูปแบบของกริยาที่แสดงให้เราทราบว่า การกระทำ
หรือเหตุการณ์นั้นกำลังเกิดขึ้น

การนำไปใช้ในชีวิตจริง Present Continuous (ตัวอย่างผลงานนักเรียน)

ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน

Present Perfect Tense

Tense คือรูปแบบของกริยาที่แสดงให้เราทราบว่า การกระทำ
หรือเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาแล้วและกำลังดำเนินอยู่และจะดำเนินอีกต่อไป

การนำไปใช้ในชีวิตจริง Present Perfect (ตัวอย่างผลงานนักเรียน)

ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน

FutureTense

Future Tense คือรูปแบบของกริยาที่แสดงให้เราทราบว่า การกระทำ
หรือเหตุการณ์นั้นๆจะเกิดขึ้นในอนาคต

การนำไปใช้ในชีวิตจริง Future Simple (ตัวอย่างผลงานนักเรียน)

ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน

ช่องยูทูปคุณครูเสนาะ คำเสียง

เพจคุณครูเสนาะ คำเสียง

ติดต่อสารกันได้ทางเพจครูเสนาะ นะครับนักเรียน

ผลงานที่ภาคภูมิใจครูเสนาะ คำเสียง

ภาพกิจกรรมคุณครูเสนาะ คำเสียง

ภาพกิจกรรมในโรงเรียน

ภาพกิจกรรมในชุมชน

ภาพกิจกรรมทั่วไป